A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коропська громада
Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Перелік послуг

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 20 сесії селищної ради 8 скликання
30.09.2022 року №2923

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Коропської селищної ради

 

Загальна частина

1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) надає такі соціальні послуги:

1)догляд вдома;

2)догляд стаціонарний;

3)соціальна адаптація (натуральна допомога).

2. Структурні підрозділи територіального центру забезпечують надання соціальних послуг:

1)особам похилого віку;

2)особам з інвалідністю;

3)особам з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті (когнітивні розлади);

4)особам з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);

5)особам з психічними та поведінковими розладами;

6)особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю).

3. Для отримання соціальних послуг громадяни, зазначені у пункту 2 цього переліку, подають заяву (у письмовій або електронній формі) та пакет документів до відділу соціального захисту населення Коропської селищної ради. Після надходження рішення про надання соціальних послуг (путівки для надання соціальної послуги стаціонарного догляду) територіальний центр протягом трьох робочих днів, визначеного в державних стандартах соціальних послуг, визначає ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює їхній обсяг, складає індивідуальний план надання соціальної послуги, видає наказ про взяття отримувача соціальної послуги на обслуговування та укладає з ним договір про надання таких послуг.

Строк дії договору про надання соціальних послуг продовжується за результатами оцінювання потреб особи у соціальних послугах.

Оцінювання потреб особи у соціальних послугах проводиться не менше як за 30 календарних днів до закінчення строку дії договору, якщо інше не передбачено таким договором.

        Внутрішньо переміщеним особам соціальні послуги надаються структурними підрозділами територіального центру невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

4. У разі потреби та за згодою осіб, зазначених у пункті 2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній допомозі проводиться позачергове оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менше як три особи (завідувач відділення, (фахівець із соціальної допомоги вдома), соціальний працівник та соціальний робітник).

Якщо особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або за станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх отримання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про надання соціальних послуг, акта оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, журналу обліку осіб, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

5. Територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) в обсязі, визначеному державними стандартами:

1)особам з інвалідністю І групи – усі соціальні послуги, зазначені в пункті 1 цього переліку;

2)особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше ніж два прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

6. Територіальний центр може надавати платні (за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства) соціальні послуги у порядку, визначеному законодавством та цим переліком, особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

Розмір плати за соціальні послуги визначається територіальним центром згідно тарифів на платні соціальні послуги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги» та затверджується рішенням виконавчого комітету Коропської селищної ради.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

7.Територіальний центр може надавати соціальні послуги в обсязі, визначеному державними стандартами соціальних послуг, з установленням диференційованої плати у визначеному законодавством порядку особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, однак не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

Соціальні послуги понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

8. Орган місцевого самоврядування – Коропська селищна рада має право приймати рішення про надання за рахунок власних бюджетних коштів інших соціальних послуг та / або про надання послуг іншим категоріям осіб. Для цього орган місцевого самоврядування приймає рішення про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, та / або про звільнення від плати за надання соціальних послуг окремих категорій осіб (в окремих випадках рішення про звільнення особи) від плати за соціальні послуги.

9. На кожну особу, яку обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа з дотриманням вимог Законів України „Про захист персональних даних” і „Про інформацію”.

Якщо надійшло рішення про надання особі двох і більше соціальних послуг, ведеться одна особова справа.

В особовій справі міститься рішення відділу соціального захисту населення Коропської селищної ради про надання соціальних послуг, копія медичного висновку (крім послуги натуральної допомоги), документи, що підтверджують право особи на отримання соціальних послуг. Формування, облік та зберігання особової справи проводиться у відділенні, яке обслуговує особу постійно.

10. Працівники територіального центру, які надають соціальні послуги, зобов’язані відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо осіб, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти отримувачів соціальних послуг.

11. Особі похилого віку, особі з інвалідністю, хворому може бути відмовлено у наданні соціальних послуг у разі наявності в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

12. Надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням осіб у разі:

1) поліпшення стану здоров’я, подолання складних життєвих обставин, в результаті чого в осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, хворих зникає потреба в отриманні соціальних послуг;

2) закінчення встановленого строку надання соціальних послуг;

3) направлення (переведення) до установи / закладу надання соціальних послуг (стаціонарних, тимчасового перебування);

4) зміни місця проживання / перебування (переїзду за межі адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);

5) невиконання без поважних причин особою з інвалідністю, особою похилого віку, вимог визначених договором про надання соціальних послуг;

6) відмови особи з інвалідністю, особи похилого віку, її законного представника, органу опіки та піклування від отримання соціальних послуг;

7) припинення діяльності територіального центру. В такому разі місцевий   орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування вживає заходів щодо забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства тощо);

8) смерті особи з інвалідністю, особи похилого віку. У разі смерті отримувача соціальної послуги надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника, копії свідоцтва про смерть або довідки з медичної установи про встановлення факту смерті.

У разі виявлення в особи з інвалідністю, особи похилого віку відповідно до медичного висновку медичних протипоказань до надання соціальних послуг, перелік яких затверджується МОЗ, надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг.

13. Про припинення надання соціальних послуг особі видається наказ, робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі отримувача соціальної послуги із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало особу. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг особі територіальним центром надсилається до відділу соціального захисту населення.

14. Перебування особи у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру (далі – відділення стаціонарного догляду) припиняється в тижневий строк у зв’язку із:

1)поданням письмової заяви особи (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

2)переведенням до іншої(го) установи / закладу стаціонарного догляду;

3)неповерненням без поважних причин і без погодження з адміністрацією територіального центру з поїздки до його опікуна або піклувальника, родичів після закінчення шестимісячного строку (після з’ясування причини неповернення);

4)невиконанням умов договору;

5)рішенням суду;

6) смертю підопічного після отримання свідоцтва про смерть або його копії.

У разі припинення перебування у відділенні стаціонарного догляду особі чи її законному представнику видаються особисті документи, довідка із зазначенням часу перебування в стаціонарному відділенні, закріплені за ним одяг, білизна та взуття за сезоном і власний одяг, інші особисті речі та цінності (ощадна книжка або банківська платіжна картка, цінні папери тощо), які зберігалися у відділенні стаціонарного догляду.

 

Надання соціальних послуг
відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру

 

15. Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру (далі – відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання / перебування не менше як 80 особам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою або повною втратою рухової активності (III, IV, V групи рухової активності), пам’яті та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг у домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме особам:

1)похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами (далі – особи похилого віку);

2)з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду) (далі – особи з інвалідністю), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатностіˮ;

3)з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці) (далі – хворі).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

16. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистуˮ, жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

17. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1)догляд вдома.

18. Кількість осіб, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їхньої роботи визначає завідувач відділення соціальної допомоги вдома (фахівець із соціальної допомоги вдома) з урахуванням стану здоров’я отримувача соціальної послуги, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує десять осіб; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних осіб, яким установлена V група рухової активності).

19. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги догляду вдома, надає соціальну послугу догляду вдома постійно:  особам III групи рухової активності – 1–2 рази на тиждень (за необхідності), особам ІV групи рухової активності – 2–3 рази на тиждень; особам V групи рухової активності – 5 разів на тиждень; періодично (особам з когнітивними розладами та / або психічними розладами – 2 рази на місяць; особам з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами – 2–4 рази на місяць).

20. На кожну особу, яку обслуговує виключно відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) заява особи про надання соціальних послуг;

2) копія паспорта громадянина України особи, яка проживає у відділенні стаціонарного догляду, або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства копії посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або паспортного документа іноземця та посвідки на тимчасове проживання / посвідки на постійне проживання;

3) рішення відділу соціального захисту населення Коропської селищної ради;

4) медичний висновок;

5) акт оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

6) довідка про склад сім´ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб);

7) копія повідомлення про надання соціальних послуг;

8) один примірник договору, укладеного особою і територіальним центром про надання соціальних послуг;

9) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

10) копія рішення (розпорядження) Коропської селищної ради, про звільнення від плати (для окремих категорій осіб);

11) наказ про надання / припинення надання соціальних послуг;

12) картка визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

13) індивідуальний план надання соціальної послуги;

14) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

21. Під час надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома може надавати у тимчасове користування отримувачів соціальних послуг наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації,  предмети першої потреби, тощо.

 

Надання соціальних послуг
відділенням денного перебування територіального центру

22. Відділення денного перебування територіального центру (далі – відділення денного перебування) утворюється для надання соціальних послуг не менше як 30 особам, зазначеним в абзаці другому пункту 2 цього Переліку, що частково втратили здатність до самообслуговування, протягом дня.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування, не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку, відновлення знань, вмінь і навичок щодо орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві.

23. Відділення денного перебування надає такі послуги:

1) соціальна адаптація:

залучення до активної участі в роботі клубів за інтересами;

навчання в Університеті третього віку;

сприяння у забезпеченні книжками, журналами, газетами, іграми тощо;

оволодіння музичною культурою, формування вокальних, хорових, танцювальних навичок;

заняття фізичними вправами;

сприяння денній зайнятості осіб похилого віку.

 

2)Натуральна допомога:

перукарські послуги (стрижка, укладка, фарбування волосся та брів, корекція брів, хімічна завивка, миття голови, гоління);

ремонт одягу (дрібний);

ремонт взуття;

послуги медичної сестри-масажиста (відповідно до призначення лікаря);

надання допомоги у вигляді одягу, взуття, засобів особистої гігієни, ліками, предметами медичного призначення, предметами побутової гігієни; продовольчими та промисловими товарами; засобами реабілітації, гарячими обідами тощо.

24. На кожну особу, яку обслуговує виключно відділення денного перебування, ведеться особова справа, в якій зберігаються паперові документи.

В особовій справі містяться:

1)рішення відділу соціального захисту населення селищної ради про надання соціальних послуг;

2)письмова заява особи або її законного представника про надання соціальних послуг;

3)акт оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

4)довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

5) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

6) наказ про надання / припинення соціальних послуг;

7) індивідуальний план надання соціальної послуги;

8) договір про надання соціальної послуги;

9) копія рішення виконавчого комітету селищної ради  про звільнення від плати (для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Переліку);

10) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Справа зберігається у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

 

Надання соціальних послуг

відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру

 

25. Відділення стаціонарного догляду утворюється для обслуговування не менше як 10 і не більше як 50 осіб, зазначених у пункті 2 цього переліку. До відділення стаціонарного догляду на постійне або тимчасове проживання, повне державне утримання безоплатно приймаються особи з інвалідністю І групи (які досягли 18-річного віку), особи похилого віку, особи з інвалідністю ІІ–ІІІ груп (які досягли 18-річного віку), хворі, середньомісячний сукупний дохід яких менший ніж два прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду, соціального обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у відділенні стаціонарного догляду.

26. У відділенні стаціонарного догляду особи перебувають на повному державному утриманні, одержують соціальну послугу стаціонарного догляду та відповідно до встановлених норм забезпечуються:

жилим приміщенням для проживання (перебування) та усіма житлово-комунальними послугами;

предметами, матеріалами, м’яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);

раціональним не менше ніж чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним (проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну), відповідно до Натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №324 з урахуванням фізіологічних потреб організму в основних харчових речовинах та енергії залежно від вікових і статевих особливостей. Норми фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах та енергії затверджуються МОЗ;

лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.

27. Особам, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) пенсія, державна соціальна допомога виплачуються відповідно до законодавства.

28. За наявності вільних місць до відділення стаціонарного догляду на загальних умовах строком до чотирьох місяців можуть прийматися особи похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворі, які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду, соціально-медичного обслуговування.

29. За рішенням виконавчого комітету Коропської селищної ради, до відділення стаціонарного догляду на загальних підставах можуть прийматися (за наявності вільних місць) особи похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку) ІІ, ІІІ групи, хворі, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб. У такому разі зазначені категорії осіб перебувають у відділенні стаціонарного догляду на умовах оплати згідно із затвердженими тарифами або за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

Особам, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду за плату пенсія виплачується в повному обсязі.

30. Право на позачергове влаштування до відділення стаціонарного догляду мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистуˮ, жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою, якщо вони не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та соціально-медичного обслуговування.

Одинокі ветерани праці, самотні особи похилого віку та члени сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до відділення стаціонарного догляду.

31. До відділення стаціонарного догляду особи приймаються згідно з путівкою відділу соціального захисту населення Коропської селищної ради. 

32. На кожну особу, яка перебуває у відділенні стаціонарного догляду, ведеться особова справа, в якій зберігаються паперові документи.

В особовій справі містяться:

1) путівка на влаштування до відділення стаціонарного догляду, видана відділом соціального захисту населення;

2) копія наказу директора територіального центру про влаштування особи до відділення стаціонарного догляду (на постійне / тимчасове проживання із зазначенням строку);

3) письмова заява підопічного про прийняття до відділення стаціонарного догляду;

4) копія повідомлення відділу соціального захисту населення селищної ради про прийняття до відділення стаціонарного догляду;

5) анкета первинного оцінювання індивідуальних потреб підопічного;

6) копія повідомлення органу Пенсійного фонду України, місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про прийняття отримувача соціальної послуги на повне державне утримання (за умови призначення підопічному пенсії або державної соціальної допомоги);

7) копія заяви про перерахування органом Пенсійного фонду України, місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів територіальному центру відповідно до Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 р.  №269, за умови призначення отримувачу соціальних послуг пенсії або державної соціальної допомоги;

8) копія паспорта громадянина України особи, яка проживає у відділенні стаціонарного догляду, або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства копії посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або паспортного документа іноземця та посвідки на тимчасове проживання / посвідки на постійне проживання;

9) копії інших особистих документів (свідоцтва про народження, пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, військового квитка, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни, ветерана праці, особи, яка має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи, на яку поширюється дія законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”);

10) копія документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають про це відмітку в паспорті);

11) копія медичної карти з висновком лікарської комісії про можливість перебування у відділенні стаціонарного догляду;

12) комплексне визначення індивідуальних потреб, індивідуальний план надання соціальних послуг і договір про надання соціальних послуг;

13) копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (за наявності інвалідності);

14) копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та індивідуального плану реабілітації (за наявності інвалідності);

15) копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

16) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

17) акт передачі особистих речей на зберігання до камери схову (за наявності);

18) акт приймання-передачі грошей, коштовностей та цінних паперів отримувача соціальних послуг на зберігання до відділення стаціонарного догляду – до запиту їх власником (за необхідності);

19) акт (розписка) про ознайомлення отримувача соціальних послуг, його родичів з умовами проживання у стаціонарному відділенні, переведення до іншої(го) установи / закладу стаціонарного догляду або припинення надання соціальної послуги у відділенні стаціонарного догляду;

20) заяви та інші письмові звернення отримувача соціальних послуг, його родичів, подані до стаціонарного відділення територіального центру (за наявності);

21) копії документів щодо реагування на звернення отримувача соціальних послуг, його родичів (за наявності);

22) копія рішення виконавчого комітету Коропської селищної ради, про звільнення від плати осіб похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку) ІІ, ІІІ груп, хворих;

23)копію документів на земельний пай і договір на його оренду;

24) три фотокартки отримувача соціальних послуг розміром 3×4 см;

25) опис документів, що містяться в особовій справі.

33. Особи, які приймаються до відділення стаціонарного догляду, проходять карантин в окремому ізольованому приміщенні протягом 14 днів, після чого у разі відсутності інфекційних захворювань переводяться до приміщення постійного проживання.

34. Тимчасове вибуття особи, яка постійно проживає у відділенні стаціонарного догляду, на сумарний строк до шести місяців протягом календарного року, але не більше як на два місяці поспіль, здійснюється на підставі:

письмової заяви особи (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена), поданої завідувачу відділення стаціонарного догляду завчасно (за три дні);

письмової заяви родичів отримувача соціальних послуг або інших осіб, які мають намір тимчасово прийняти його на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні послуги.

Витрати, пов’язані з поїздкою до родичів або інших осіб, територіальний центр не компенсує.

Якщо особа тимчасово вибуває з відділення стаціонарного догляду, на період вибуття матеріальне забезпечення їй не надається.

35. Забезпечення осіб, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, проводиться відповідно до нормативів, передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю і відділень стаціонарного догляду територіальних центрів, затверджених Мінсоцполітики.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь