A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коропська громада
Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

7 скликання

Положення  про постійні комісії селищної ради

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" постійні комісії є органами селищної ради, що вивчають, попередньо розглядають і готують питання, які належать до відання селищної ради, та здійснюють контроль за виконанням її рішень.

І.  Загальні положення

Стаття 1                          

Повноваження постійних комісій селищної ради, порядок їх утворення визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", регламентом селищної ради та цим Положенням.

Стаття 2

Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються селищною радою з урахуванням повноважень ради, важливості проблем господарського і соціально-культурного будівництва та інших об'єктивних факторів.

Стаття З

Селищна рада утворює постійні комісії на першій сесії новообраної ради на строк її повноважень.

Стаття 4

Питання обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів комісій вирішуються селищною радою виключно на пленарних засіданнях ради.

Стаття 5

Постійні комісії обираються радою з числа депутатів селищної ради у складі голови і членів комісії.

Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради вносить голова селищної ради.

Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

Заступник голови постійної комісії і секретар комісії обираються на засіданні комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради.

Стаття 6

При обранні постійних комісій голосування може   проводитися в цілому по всьому складу комісії чи по кожній кандидатурі окремо.

Стаття 7    

Депутати селищної ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.   

Стаття 8                                

Постійні комісії є відповідальними перед селищною радою і їй підзвітними.                                            

Діяльність постійних комісій координує селищний голова  та секретар ради.

Стаття 9         

Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, колективного обговорення і вирішення питань.

ІІ. Функції і повноваження постійних комісій селищної ради

Стаття 10                        

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку селища, цільових програм, селищного  бюджету та звіти про виконання програм і бюджету;

2) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, а також інші питання, які вносяться на розгляд селищної ради;

3) розробляють проекти рішень селищної ради та готують висновки з відповідних питань;

4) виступають на сесіях селищної ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 11

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують відповідні висновки щодо цих кандидатур.

Стаття 12                     

Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови,  секретаря  селищної,  ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету  селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради,  підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету  селищної ради.

Стаття 13

Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради, виконавчого комітету ради.

Стаття 14

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності, необхідні матеріали і документи.

Стаття 15

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи по­винно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

У разі нерозгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб.

Стаття 16

Постійні комісії можуть вносити пропозиції щодо питань на розгляд селищної ради.

Стаття 17                                 

Постійні комісії періодично звітують перед селищною радою про свою діяльність.

III. Організація роботи постійних комісій селищної ради

Стаття 18

Основною формою роботи постійних комісій є засідання.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання правомочне, якщо в ньому бере участь не менш, як половина від загального складу комісії. Присутність членів комісії на засіданні обов'язкова.

У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

Стаття 19

Засідання постійних комісій проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.

Стаття 20                          

Організація роботи постійних комісій селищної ради покладається на їх голів, а в разі їх відсутності - на заступників голів.

Стаття 21

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

З питань, що стосуються організації роботи комісії, приймаються рішення.

Висновки, рекомендації і рішення постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Стаття 22

Голосування здійснюється особисто членами постійної комісії. Підрахунок голосів здійснює секретар постійної комісії.

Стаття 23

На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

 • номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причин їх відсутності, список запрошених осіб та тих з них, які присутні на засіданні;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів і запрошених, які виступили під час їх обговорення, короткий зміст їх виступів;
 • документи, які розглянуті на засіданні постійної комісії;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рекомендації, висновки і рішення.

До протоколу додаються розглянуті постійною комісією документи та окремі думки членів комісії.

Протокол засідання постійної комісії підписують голова і секретар комісії.

Протоколи засідань постійних комісій є офіційними документами, що підтверджують прийняття рекомендацій, висновків та рішень комісій і зберігаються у встановленому порядку.

 Стаття 24

У засіданнях постійних комісій можуть брати участь депутати селищної ради, які не входять до складу даної комісії, з правом дорадчого голосу, а також, на запрошення комісії, депутати інших рад, представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, трудових колективів. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.

 Стаття 25

Засідання постійних комісій скликаються головами комісій, відповідно до затверджених планів роботи комісій,  або за дорученням селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою.

 Стаття 26

Діяльність постійної комісії здійснюється на основі плану роботи. План роботи комісії обов'язково узгоджується з планом роботи селищної ради. План роботи постійної комісії затверджується на засіданні комісії.

 Стаття 27

Постійні комісії для вивчення питань, які вносяться на  розгляд ради,  розробки проектів рішень селищної ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із складу депутатів комісії з залученням спеціалістів і представників громадськості.

Підготовча комісія і робоча група подають напрацьовані ними матеріали на розгляд постійної комісії.

 Стаття 28                                              

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій селищної ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій за їх взаємною згодою. За рішенням постійних комісій, у разі необхідності, спільне засідання можуть вести селищний голова  або секретар ради.

При проведенні спільних засідань кількох постійних комісій висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 Стаття 29

З метою вивчення питань безпосередньо на місцях постійні комісії за дорученням ради, селищного голови чи  секретаря ради або за власною ініціативою можуть проводити виїзні засідання.

 Стаття 30

 Голова постійної комісії:

 • скликає і веде засідання комісії;
 • дає доручення членам комісії і контролює їх виконання;
 • забезпечує складання плану роботи комісії та належну підготовку засідань комісії;
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також виборцями;
 • організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;
 • запрошує для участі в засіданнях комісії представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, спеціалістів, представників громадських об'єднань;    
 • інформує членів комісії про виконання рекомендацій комісії;
 • підписує документи постійної комісії;
 • за дорученням членів комісії виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях ради.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 31

Заступник голови постійної комісії:

 • виконує за дорученням голови окремі його функції та завдання по підготовці питань на чергові засідання постійної комісії;
 • допомагає голові комісії у проведенні різних організаційних заходів;
 • виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності.

Стаття 32

Секретар постійної комісії:

 • веде протоколи засідань і діловодство комісії;
 • забезпечує технічну підготовку питань та членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;
 • веде облік участі членів комісії в її роботі, виконання членами комісії даних їм доручень;
 • підписує разом з головою постійної комісії протоколи засідань комісії;
 • контролює виконання планів роботи постійної комісії.

Стаття 33

Члени постійної комісії зобов'язані:

 • бути присутніми на засіданні постійної комісії, до складу якої вони входять;
 • брати участь у роботі постійної, підготовчих комісій і робочих груп;
 • виконувати доручення голови комісії та доручення, визначені рішеннями постійної комісії

мають право:

 • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійної комісії питань, у відповідності до

чинного законодавства;

 • брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків та підготовці проектів рішень ради;
 • викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

Стаття 34

Організаційно-методичне, правове, матеріально-технічне і інфор­маційне  обслуговування постійних комісій та забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий апарат селищної ради.

Склад постійних комісій

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту,
законності, депутатської діяльності та етики

Склад комісії:

Лаврик Олександр Григорович – голова постійної комісії

Тягнирядно Петро Андрійович – заступник голови комісії

Назаренко Людмила Олександрівна – секретар комісії

 

Члени комісії:

Чернявська Ольга Іванівна

Матвієнко Галина Михайлівна

Покотило Анатолій Васильович

Халецький Олександр Олександрович

Варава Віктор Іванович

Яцечко Микола Іванович

 

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, підприємництва, містобудування, будівництва та сфери послуг, земельних відносин
та охорони навколишнього середовища

Склад комісії:

Мальцев Віктор Федорович – голова постійної комісії

Гейко Михайло Миколайович – заступник голови комісії

Старуха Петро Дмитрович – секретар комісії

 

Члени комісії:

Хоменко Олександр Миколайович

Супрун Віталій Григорович

Мурашко Сергій Леонідович

Марченко Руслан Григорович

Шкуратов Олександр Вікторович

Куліш Андрій Олександрович

 

Постійна комісія з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Склад комісії:

Демиденко Петро Миколайович – голова постійної комісії

Яцечко Владислав Іванович – заступник голови комісії

Кудрицька Руслана Миколаївна – секретар комісії

 

Члени комісії:

Грицай Віра Олександрівна

Боженок Сергій Володимирович

Крук Володимир Васильович

Кисіль Микола Миколайович

 

 

Документи постійних комісій

Постійна комісія з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Засідання від 04.01.2017          Засідання від 06.01.2017          Засідання від 17.01.2017          Засідання від 31.01.2017 

Засідання від 08.02.2017          Засідання від 03.03.2017          Засідання від 29.03.2017          Засідання від 27.04.2017

Засідання від 30.05.2017          Засідання від 16.06.2017          Засідання від 05.07.2017          Засідання від 03.08.2017

Засідання від 21.08.2017          Засідання від 25.09.2017          Засідання від 20.10.2017          Засідання від 30.11.2017

Засідання від 12.12.2017          Засідання від 20.12.2017          Засідання від 23.01.2018          Засідання від 06.03.2018

Засідання від 19.04.2018          Засідання від 30.05.2018          Засідання від 18.06.2018          Засідання від 02.07.2018

Засідання від 24.07.2018          Засідання від 11.09.2018          Засідання від 17.10.2018          Засідання від 24.10.2018

Засідання від 04.12.2018          Засідання від 18.12.2018          Засідання від 31.01.2019          Засідання від 01.03.2019 

Засідання від 12.04.2019          Засідання від 28.05.2019          Засідання від 26.06.2019          Засідання від 12.07.2019

Засідання від 21.08.2019          Засідання від 25.09.2019          Засідання від 25.10.2019          Засідання від 05.12.2019 

Засідання від 20.12.2019          Засідання від 30.01.2020          Засідання від 18.02.2020          Засідання від 27.02.2020

Засідання від 16.03.2020          Засідання від 31.03.2020          Засідання від 08.04.2020          Засідання від 22.05.2020

Засідання від 26.06.2020          Засідання від 10.07.2020          Засідання від 07.08.2020          Засідання від 04.09.2020

Засідання від 29.09.2020          Засідання від 22.10.2020

 

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, законності, депутатської діяльності та етики

Засідання від 04.01.2017          Засідання від 06.01.2017          Засідання від 17.01.2017          Засідання від 31.01.2017

Засідання від 08.02.2017          Засідання від 03.03.2017          Засідання від 29.03.2017          Засідання від 27.04.2017

Засідання від 30.05.2017          Засідання від 16.06.2017          Засідання від 05.07.2017          Засідання від 03.08.2017

Засідання від 21.08.2017          Засідання від 25.09.2017          Засідання від 20.10.2017          Засідання від 30.11.2017

Засідання від 12.12.2017          Засідання від 20.12.2017          Засідання від 23.01.2018          Засідання від 06.03.2018

Засідання від 19.04.2018          Засідання від 30.05.2018          Засідання від 18.06.2018          Засідання від 02.07.2018

Засідання від 24.07.2018          Засідання від 11.09.2018          Засідання від 17.10.2018          Засідання від 04.12.2018

Засідання від 18.12.2018          Засідання від 31.01.2019          Засідання від 01.03.2019          Засідання від 12.04.2019

Засідання від 26.06.2019          Засідання від 12.07.2019          Засідання від 21.08.2019          Засідання від 25.09.2019

Засідання від 25.10.2019          Засідання від 05.12.2019          Засідання від 20.12.2019          Засідання від 30.01.2020

Засідання від 18.02.2020          Засідання від 08.04.2020          Засідання від 22.05.2020          Засідання від 26.06.2020

Засідання від 10.07.2020          Засідання від 07.08.2020          Засідання від 04.09.2020          Засідання від 29.09.2020

Засідання від 22.10.2020

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, підприємництва, містобудування, будівництва та сфери послуг, земельних відносин та охорони навколишнього середовища

Засідання від 04.01.2017          Засідання від 06.01.2017          Засідання від 17.01.2017          Засідання від 31.01.2017

Засідання від 08.02.2017          Засідання від 03.03.2017          Засідання від 29.03.2017          Засідання від 27.04.2017

Засідання від 30.05.2017          Засідання від 16.06.2017          Засідання від 05.07.2017          Засідання від 03.08.2017

Засідання від 21.08.2017          Засідання від 25.09.2017          Засідання від 20.10.2017          Засідання від 30.11.2017

Засідання від 12.12.2017          Засідання від 20.12.2017          Засідання від 23.01.2018          Засідання від 06.03.2018

Засідання від 19.04.2018          Засідання від 30.05.2018          Засідання від 18.06.2018          Засідання від 02.07.2018

Засідання від 24.07.2018          Засідання від 11.09.2018          Засідання від 17.10.2018          Засідання від 24.10.2018

Засідання від 04.12.2018          Засідання від 18.12.2018          Засідання від 31.01.2019          Засідання від 01.03.2019

Засідання від 12.04.2019          Засідання від 28.05.2019          Засідання від 26.06.2019          Засідання від 12.07.2019

Засідання від 21.08.2019          Засідання від 25.09.2019          Засідання від 25.10.2019          Засідання від 05.12.2019

Засідання від 20.12.2019          Засідання від 30.01.2020          Засідання від 18.02.2020          Засідання від 08.04.2020

Засідання від 22.05.2020          Засідання від 26.06.2020          Засідання від 10.07.2020          Засідання від 07.08.2020

Засідання від 04.09.2020          Засідання від 29.09.2020          Засідання від 22.10.2020          

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь