Коропська громада
Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Положення

Рішення сесії №2921 «Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення Коропської селищної ради в новій редакції»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 20 сесії селищної ради
8 скликання
30.09.2022 року №2921

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ соціального захисту населення Коропської селищної ради
в новій редакції

 

 

смт Короп
2022 рік

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ соціального захисту населення Коропської селищної ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради і селищному голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами міністерств, відомств, актами селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ має статус юридичної особи публічного права з організаційно-правовою формою «Комунальна організація (установа, заклад)», має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, відповідні штампи та бланки.

1.4. Відділ є неприбутковою організацією. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

1.5. Повна назва відділу – Відділ соціального захисту населення Коропської селищної ради.

1.6.Скорочена назва відділу - Відділ СЗН Коропської селищної ради.

1.7. Місцезнаходження відділу соціального захисту населення Коропської селищної ради: Україна, 16200, Чернігівська область, Новгород - Сіверський район, смт Короп, вулиця Кибальчича, будинок 1.

1.8. Відділ забезпечує виконання на території селищної ради повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту населення.

1.9.Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

 

ІІ. Завдання та повноваження

 

        2.1.Основними завданнями Відділу є:

 

забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, соціальний захист та соціальне обслуговування населення;

забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; запобігання насильству в сім'ї; виконання програм і заходів у цій сфері;

 призначення та виплата допомог, інших соціальних виплат, фінансування яких проводиться за рахунок коштів селищного бюджету на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення;

організація на території селищної ради соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

здійснення координації діяльності і контролю за виконанням підпорядкованими Відділу закладами, установами та службами;

        розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;

        забезпечення у межах повноважень соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з  інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури.

         

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

організовує роботу, пов’язану з вирішення питань соціального захисту соціально незахищених верств населення на території селищної ради;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб;

здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах селищної ради та вживає заходів до усунення недоліків;

бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально- економічного розвитку територіальної громади;

вносить пропозиції до проєкту місцевого бюджету;

забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів, затверджених кошторисом Відділу на відповідний рік;

бере участь у підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади;

бере участь у роботі комісій, утворених при селищній раді з питань соціального захисту населення;

розробляє проєкти рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань соціального захисту населення;

бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами селищної ради;

бере участь у розробленні проєктів рішень ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови;

бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

координує і контролює роботу підпорядкованих Відділу закладів, установ та служб;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд сесії ради, виконавчого комітету, селищного голови;

готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, виконавчому комітету;

здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання виконавчому комітетові.

2.2.1.У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

Організовує роботу із визначення потреби громади у соціальних послугах, готує та подає пропозиції виконавчому комітету, селищному голові щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми;

інформує населення селищної ради про надавачів соціальних послуг і послуги, що ними надаються;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

розглядає заяви осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, щодо отримання ними соціальних послуг і приймає рішення щодо їх надання.

забезпечує координацію роботи, організаційно-методичний супровід, контроль за діяльністю територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) селищної ради;

проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази територіального центру, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ним, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на його утримання;

проводить моніторинг та аналіз ефективності проведення у територіальній громаді соціальної роботи з сім'ями/особами, спрямованої на запобігання потрапляння у складні життєві обставини та прогнозування їхніх потреб у соціальній підтримці;

сприяє вирішенню питання щодо влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, за потреби, до будинків-інтернатів (пансіонатів);

сприяє організації роботи з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними/обмежено дієздатними особами;

забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім'ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно - правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво (ремонт) установ і закладів соціального захисту населення;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, членам сімей загиблого (померлого) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста), який призваний на військову службу під час мобілізації і загинув (помер) при виконанні обов’язків військової служби, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брав участь в антитерористичній операції/ ООС та осіб, мобілізованих до Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших збройних формувань, утворених відповідно до законів України, військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції/ООС, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

сприяє благодійним, релігійним, волонтерським, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

2.2.2. З питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

контролю, у межах повноважень, за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

сприяння у створенні дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

влаштування дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності;

2) проводить оцінку потреб осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які постраждали від домашнього насильства, та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі, за результатами якої приймається рішення щодо надання базових соціальних послуг;

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, внутрішньо переміщеним особам, особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, соціальні послуги з:

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб надаються послуги з:

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням відповідних служб;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої вади, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції;

9) залучає в установленому порядку дитячі, молодіжні, жіночі, громадські та благодійні організації до реалізації соціальних програм і проєктів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, сім’ї;

10) у межах компетенції здійснює контроль за станом проведення на території селищної ради молодіжної, сімейної політики;

11) здійснює заходи щодо патріотичного виховання  підростаючого покоління, сприяє розширенню та функціонуванню клубів за інтересами, за місцем проживання, новітніх практик з молодіжної політики;

12) організовує і бере участь у проведенні серед широких верств населення конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, що сприяють розвитку ініціативи і задоволенню всебічних інтересів дітей, молоді, жінок, сім’ї, пропаганді здорового способу життя та профілактиці негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі;

13) бере участь у реалізації державних, галузевих та регіональних програм з питань соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями;

14) проводить інформаційно - пропагандиську роботу щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

15) проводить інформаційно-просвітницьку роботу з питань подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерної рівності;

16) проведення конференцій, засідання круглих столів, навчальних семінарів, інших масових заходів з питань гендерної рівності, попередженню домашнього насильства.

 

        2.3. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

             1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Коропської селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до компетенції Відділу;

        2) залучати фахівців інших структурних підрозділів Коропської селищної ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

        3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради;

        4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

        5) скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до компетенції Відділу;

        6) Відділ також має інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

2.4. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчими органами селищної ради, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.                      

 

ІІІ. Керівництво відділу

 

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із чинним законодавством. На період відсутності начальника Відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує посадова особа, визначена селищним головою.

На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіє державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

       Начальник Відділу:

       1) здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

2) розподіляє обов'язки між працівниками, розробляє посадові інструкції працівників та подає на затвердження  заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради;

3) бере участь у засіданнях селищної ради;

4) представляє інтереси Відділу у відносинах з іншими виконавчими органами Коропської селищної ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Коропської селищної ради;

5) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази начальника Відділу, що суперечать  Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані  селищним головою.

6) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Коропської селищної ради;

7) подає на затвердження проєкти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників згідно чинного законодавства;

8) розробляє та вносить на затвердження селищної ради положення про Відділ (внесення змін та доповнень до нього);

9) у межах компетенції безпосередньо розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;

10) здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу;

11) забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

12) подає селищному голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, керівників підпорядкованих Відділу центрів, установ, закладів;

13) подає селищному голові пропозиції про прийняття на посаду та звільнення з посади у порядку передбаченому законодавством про працю посадових осіб, працівників Відділу, присвоєння їм чергових рангів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

14) забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі;

15) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

16) аналізує результати роботи працівників Відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності;

17) інформує селищного голову про стан виконання завдань та функцій, покладених на Відділ;

18) забезпечує роботу з ведення діловодства та збереження документів у Відділі;

19) виконує у межах компетенції розпорядження та доручення селищного голови, рішення селищної ради та виконавчого комітету;

20) у межах своєї компетенції виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

 

IV. Заключні положення

4.1. Ліквідація або реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Коропської селищної ради, у порядку та відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь