Коропська громада
Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

8 скликання

Положення про постійні комісії Коропської селищної ради восьмого скликання

І. Загальні положення

 

Стаття 1. Постійні комісії Коропської селищної ради (далі - постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії не є юридичними особами.

Стаття 2. Постійні комісії керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, Регламентом Коропської селищної ради восьмого скликання та цим Положенням.

Стаття 3. Порядок формування і організації роботи постійних комісій, їх функції і повноваження визначаються Регламентом ради та цим Положенням.

Стаття 4. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Координація діяльності постійних комісій покладається на селищного голову та секретаря ради.

Стаття 5. Постійні комісії мають бланки зі своїм найменуванням.

Стаття 6. Селищна рада утворює постійні комісії:

 • з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;
 • з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, підприємництва, містобудування, будівництва та сфери послуг, земельних відносин та охорони навколишнього середовища;
 • з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, законності, депутатської діяльності та етики.

Функціональна спрямованість постійної комісії визначається її назвою.

Стаття 7. Постійні комісії утворюються з максимально можливим урахуванням побажань самих депутатів з рівним кількісним складом представництва депутатів у комісіях.

Кількісний та персональний склад постійних комісій визначає рада.

Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова та секретар селищної ради.

Стаття 8. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова, заступник голови та секретар комісії не можуть бути представниками однієї партії.

Голова постійної комісії обирається радою. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійних комісій.

Стаття  9. При обранні постійних комісій голосування може проводитися в цілому по всьому складу комісії або по кожній кандидатурі окремо.

Стаття 10. Протягом строку своїх повноважень рада може утворити нові постійні комісії, ліквідувати і реорганізовувати раніше створені комісії, вносити зміни до складу комісій.

Питання утворення і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів комісій вирішуються селищною радою виключно на пленарних засіданнях ради.

Стаття 11. Постійні комісії будують свою роботу планово на основі законності, гласності, колективного обговорення і вирішення питань.

II. Функції і повноваження постійних комісій селищної ради

Стаття 12. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:

 •  проводять аналіз відповідності рішень виконавчих органів селищної ради, розпоряджень селищного голови вимогам Конституції України та чинному законодавству;
 •  збирають, вивчають інформацію з питань, що належать до їх компетенції, організовують слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях селищної ради;
 •  при необхідності залучають правоохоронні та контролюючі органи, установи, а також вимагають від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;
 •  контролюють ефективність розпорядження коштами селищного бюджету, законність і своєчасність руху коштів селищного бюджету, в тому числі коштів цільових фондів та селищних цільових програм, в частині питань, що належать до їх компетенції, за їх обсягами, структурою, заслуховують звіти посадових та службових осіб, які відповідають за стан використання бюджету за відповідними напрямками;
 •  контролюють виконання селищних цільових програм, заслуховують звіти виконавчих органів ради, відповідальних за їх реалізацію про їх виконання та результати, вносять пропозиції за результатами звітів про внесення змін до селищних цільових програм;
 •  розглядають та узгоджують плани підприємств, установ та організацій, реалізація яких може викликати негативні соціальні, демографічні та інші наслідки, готують відповідні висновки і вносять рекомендації до відповідних органів;
 •  здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради, рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій;
 •  вивчають діяльність та заслуховують звіти про роботу виконавчого органу селищної ради, її структурних підрозділів, підзвітних та підконтрольних селищній раді підприємств, установ та організацій;
 •  попередньо розглядають проєкти положень та статутів комунальних підприємств, установ та організацій, які належать до функціональної спрямованості постійних комісій селищної ради;
 •  попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного
  і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;
 •  вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського, соціально-культурного будівництва, а також інші питання, які вносяться на розгляд селищної ради;
 •  розробляють проєкти рішень селищної ради та готують висновки з відповідних питань;
 •  виступають на сесіях селищної ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 13. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження  селищною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 14. Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, контролюють у межах повноважень ради додержання законодавства.

Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб.

За результатами перевірки постійні комісії подають рекомендації на розгляд керівників органів, підприємств і організацій, а в разі необхідності - на розгляд селищної ради або виконавчого комітету селищної ради.

Стаття 15. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали та документи.

Стаття 16. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 17. Постійні комісії можуть вносити пропозиції щодо питань на розгляд селищної ради.

Стаття 18. Постійні комісії щорічно звітують перед селищною радою про свою діяльність.

III. Організація роботи постійних комісій

Стаття 19. Основною формою роботи постійних комісій є засідання.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

Стаття 20. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.

Стаття 21. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 22. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а вразі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 23. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

В протоколі зазначаються:

 • номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, список запрошених осіб;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів і запрошених, які виступили під час їх обговорення;
 • документи, які розглянуті на засіданні постійної комісії;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рекомендації, висновки і рішення.

До протоколу додаються розглянуті постійною комісією документи та окремі думки членів комісії.

Протокол засідання постійної комісії підписують голова і секретар комісії.

Протоколи засідань постійних комісій є офіційними документами, що підтверджують прийняття рекомендацій, висновків та рішень комісій і зберігаються у встановленому порядку.

Стаття 24. Діяльність постійної комісії здійснюється на основі плану роботи. План роботи постійної комісії затверджується на засіданні комісії та обов’язково узгоджується з планом роботи селищної ради.

Стаття 25. Засідання постійної комісії скликається головою комісії або за дорученням селищного голови чи секретаря ради, або за ініціативою членів комісії.

Стаття 26. У засіданнях постійних комісій можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати селищної ради, які не входять до складу даної комісії, а також на запрошення комісії депутати інших рад, представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, трудових колективів, громадяни.

На засіданнях постійних комісій можуть бути присутніми представники засобів масової інформації.

Стаття 27. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Підготовчі комісії і робочі групи подають напрацьовані ними матеріали на розгляд постійної комісії.

Стаття 28. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій за їх взаємною згодою. У разі відсутності голів постійних комісій спільне засідання комісій, за згодою депутатів, веде або один із заступників голів комісій, або секретар однієї з комісій (за домовленістю).

При проведенні спільних засідань постійних комісій висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 29.

1. Голова постійної комісії:

 • скликає і веде засідання комісії;
 • дає доручення заступнику голови, секретарю та членам постійної комісії і контролює їх виконання;
 • забезпечує складання плану роботи постійної комісії;
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,
 • організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;
 • запрошує в разі необхідності для участі в роботі постійної комісії, підготовчих і робочих груп представників органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, спеціалістів, представників громадських об’єднань;
 • підписує документи постійної комісії;
 • координує роботу постійної комісії з іншими комісіями, виконавчими органами селищної ради;
 • пропонує кандидатури для обрання заступника голови та секретаря постійної комісії;
 • інформує членів постійної комісії про виконання рекомендацій комісії;
 • за дорученням комісії виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях ради.

2. Заступник голови постійної комісії:

 • виконує за дорученням голови постійної комісії окремі його функції та завдання по організації роботи постійної комісії;
 • виконує обов’язки голови постійної комісії в разі його відсутності.

3. Секретар постійної комісії:

 • веде протоколи засідань і діловодство постійної комісії;
 • веде облік засідань постійної комісії і участі членів постійної комісії в її роботі, виконання членами комісії доручень;
 • підписує разом з головою постійної комісії протоколи засідань постійної комісії;
 • виконує окремі доручення голови постійної комісії;
 • контролює виконання планів роботи постійної комісії;
 • організує роботу постійної комісії в разі відсутності голови постійної комісії та його заступника.

4. Члени постійної комісії:

а) мають право:

 • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійної комісії питань, що належать до її компетенції;
 • брати участь в обговоренні пропозицій висновків і рекомендацій комісії та підготовці проєктів рішень ради;
 • викласти окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку комісії;

б) зобов’язані:

 • бути присутніми на засіданнях постійної комісії, до складу якої вони входять;
 • виконувати доручення голови комісії та доручення, визначені постійною комісією.

Стаття 30. Організаційно-методичне, інформаційне, правове, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій, в тому числі надання приміщень для роботи, друкування матеріалів тощо, покладається на виконком селищної ради.

IV. Внесення змін та доповнень

Стаття 31.  Зміни та доповнення до цього Положення вносяться виключно за рішенням ради.

 

Склад депутатських комісій

Постійна комісія селищної ради 8 скликання з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, законності, депутатської діяльності та етики

Склад комісії:

Колодко Микола Васильович – голова комісії

Назаренко Людмила Олександрівна – секретар комісії

Члени комісії:

Євтушенко Ірина Михайлівна

Мальцева Дарина Михайлівна

Рожок Наталія Володимирівна

Хілько Олександр Володимирович

Яцечко Юрій Миколайович

Прохоренко Юлія Михайлівна

Куніцина Олена Вікторівна

 

Постійна комісія селищної ради 8 скликання з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Склад комісії:

Саволєй Валентина Павлівна – голова комісії

Волк Тетяна Борисівна – заступник голови комісії

Члени комісії:

Вегера Юлія Леонідівна

Олексієнко Лідія Дмитрівна

Поладін Олег Миколайович

Шило Андрій Юрійович

Перепадя Василь Олексійович

Вегера Ігор Іванович

 

Постійна комісія селищної ради 8 скликання з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, підприємництва, містобудування, будівництва та сфери послуг, земельних відносин та охорони навколишнього середовища

Склад комісії:

Гейко Михайло Миколайович – голова комісії

Мисник Микола Ілліч – заступник голови комісії

 

Члени комісії:

 Романченко Олександр Анастасійович

 Телелейко Євгеній Дмитрович

 Хоменко Олександр Миколайович

 Яцечко Владислав Іванович

 

Документи постійних комісій

Постійна комісія з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Засідання від 23.12.2020          Засідання від 29.12.2020          Засідання від 28.01.2021          Засідання від 11.02.2021

Засідання від 17.03.2021          Засідання від 21.04.2021           Засідання від 20.05.2021          Засідання від 17.06.2021

Засідання від 22.07.2021          Засідання від 16.09.2021           Засідання від 01.11.2021          Засідання від 11.11.2021

Засідання від 09.12.2021          Засідання від 20.12.2021           Засідання від 23.12.2021          Засідання від 10.02.2022

Засідання від 08.04.2022          Засідання від 06.06.2022           Засідання від 14.07.2022          Засідання від 28.09.2022

Засідання від 01.11.2022          Засідання від 16.11.2022           Засідання від 19.12.2022          Засідання від 09.02.2023

Засідання від 30.03.2023           Засідання від 18.05.2023          Засідання від 29.06.2023          Засідання від 25.08.2023

Засідання від 21.09.2023           Засідання від 12.10.2023          Засідання 12.12.2023

 

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, законності, депутатської діяльності та етики

Засідання від 23.12.2020          Засідання від 29.12.2020          Засідання від 28.01.2021          Засідання від 11.02.2021

Засідання від 17.03.2021          Засідання від 21.04.2021           Засідання від 20.05.2021          Засідання від 17.06.2021

Засідання від 22.07.2021          Засідання від 16.09.2021           Засідання від 11.11.2021          Засідання від 09.12.2021

Засідання від 20.12.2021          Засідання від 23.12.2021          Засідання від 10.02.2022          Засідання від 08.04.2022       

Засідання від 06.06.2022          Засідання від 14.07.2022         Засідання від 28.09.2022           Засідання від 01.11.2022       

Засідання від 16.11.2022          Засідання від 19.12.2022          Засідання від 09.02.2023           Засідання від 30.03.2023     

Засідання від 18.05.2023           Засідання від 30.06.2023         Засідання від 25.08.2023           Засідання від 22.09.2023

Засідання від 12.10.2023           Засідання 12.12.2023

 

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, підприємництва, містобудування, будівництва та сфери послуг, земельних відносин та охорони навколишнього середовища

Засідання від 23.12.2020          Засідання від 29.12.2020          Засідання від 28.01.2021          Засідання від 11.02.2021

Засідання від 18.03.2021          Засідання від 21.04.2021          Засідання від 20.05.2021          Засідання від 17.06.2021

Засідання від 22.07.2021          Засідання від 18.08.2021          Засідання від 15.09.2021          Засідання від 11.11.2021

Засідання від 09.12.2021          Засідання від 20.12.2021          Засідання від 10.02.2022          Засідання від 08.04.2022      

Засідання від 06.06.2022          Засідання від 14.07.2022         Засідання від 30.09.2022           Засідання від 02.11.2022       

Засідання від 16.11.2022          Засідання від 19.12.2022          Засідання від 09.02.2023           Засідання від 30.03.2023

Засідання від 18.05.2023           Засідання від 29.06.2023        Засідання від 25.08.2023          Засідання від 22.09.2023

Засідання від 12.10.2023            Засідання від 11.12.2023

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь